Årsmelding for 2020

Styret i 2020 har vært: Leder Svein Anders Karlsen, nestleder Asbjørn Nordgård, kasserer Edmund Selnes, sekretær Gunnar Aftret og styremedlem Gunnhild Lillemark. Varamedlem: Viggo Billdal.

Styret har hatt 5 styremøter, og behandlet 34 saker. 

Antall medlemmer 273 herav 2 æresmedlemmer pr. 31.12.2019: Erling Olsen og Torbjørn Haugen . 

Laget er medlem av Steinkjer museumslag og Landslaget for Lokalhistorie. 

Styremøtene holdes i biblioteket på friluftsmuseet. Fra 2020 avholdes også årsmøtet i nybygget ved Egge friluftsmuseum.. Lokale for arkiv leies gratis av kommunen i underetasjen ved Sannan barnehage. 

I 2020 har det på grunn av coronaen vært svært begrenset virksomhet i laget.

Det tradisjonelt program med besøk av skoleelever i Østbyfossen og åpen kverndag i mai måtte avlyses. Det kunne heller ikke arrangeres turer eller vandringer og Familiedag på Byafossen og Steinkjermartnan måtte også avlyses. Egge Historielag er ikke berettiget til å motta Corona-kompensasjon.

Østbyfossen er et samvirke mellom Egge Museum og Egge historielag.

Lagets medlemmer stiller som hjelpemannskap på ulike arrangement som Egge Museum har.

Registrering av kulturminner

Styrets medlemmer tok bilder, samlet inn data om kulturminner i Egge. Mye ble overlatt Robert Øfsti som samlet for hele Steinkjer kommune og resten blir i eget arkiv.

Årsmøtet vedtok reviderte vedtekter for laget

Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 ble arrangert i nybygget på Egge Museum først 10. september da landet ble «nedstengt» 12. mars på grunn av Covid 19. I forbindelse med årsmøtet spilte Harald Sakshaug på et Steinkjerpositiv og fortalte om flere av dem som var med og bygget positiver. 

Arkivet

Arkivet og arkivarene Asbjørn Nordgård og Øystein Michelsen fungerer godt. Det er laget søkeverktøy for å finne titler, innhold m.m. i årbøkene. Mange bilder ligger etter hvert ute på www.eggehistorielag.com. Historielagene i Steinkjer samarbeider om et nytt nettsted for å gi tilgang på de mange fotoskattene som finnes i arkivene. En pilotversjon ligger ute på www.steinkjerarkivet.no.

www.eggehistorielag.com

Hjemmesida fungerer og viser blant annet bilder, tlf.nr., oversikt over artikler i årbøkene m.m.

VIPPS

Betalingsordningen er operativ. Penger til laget kan vippses til tlf. nr. 547379 .

Styreweb

Det nye medlems- og regnskapssystem som driftes av Gunnhild Lillemark og Edmund Selnes funker tilfredsstillende.

Bygdebok for Egge 

Mye materiell er samlet, sortert og tatt vare på. Roger Lyngstad har lovet å starte arbeidet, så snart han er ferdig med Stod. Det samles stoff til 2 evt 3 bøker. Håndtering av regulerte boligområder er under vurdering. Evt trykking tas opp senere.

Østbyfossen:

Historielaget og museet har felles konto i forbindelse med drifta av fossen. Felleskontoen er på ca 83 600 kr. 

Byafossen

Helgesfeltet ble tidligere ryddet etter avtale med Ole Petter Riis med støtte av By gård. Feltet er bra besøkt i turistsesongen, og er nå lagt godt til rette med orienteringsskilt og parkering. 10-årskontrakten for rydding gikk ut sommeren 2017 og vi håper at tidligere ordning kan fortsette.

Årboksalg:

Mandag 02.11. var det dugnad i fylkesmannsgården for klargjøring før utlevering av bøker til selgerkorpset. Gunnhild Lillemark og Edmund Selnes ordnet blanketter, konvolutter, emballasje og lister for pakking og organiserte utleveringen. Stor takk til selgerkorpset som vi er helt avhengige av for å ut bøkene.

Årsmelding fra årbokkomiteen 2020

Redaksjonen har bestått av Lars Lilleby Macedo (redaktør), Asbjørn Nordgård og Petter Berg Macedo.

Bidragene til Årbok 2020 er levert av Svein Karlsen, Lars Lilleby Macedo, Kjell Harald Tangen, Trude Talbom, Gunnar Aftret, Jan Erik Moe, Asbjørn Nordgård, Kari Nonstad, Gunnhild Lillemark, Charles Karlsen, Siv Gøril Brandtzæg, Øystein Michelsen, Jan Alexandersen og Rolf Rones. Årboka for 2020 er den 26. i rekken. Boka ble trykt i 700 eksemplarer og inneholder 152 sider + omslag som er fordelt på 25 artikler, forord og opplysninger om Egge Historielag. Boka har fått mange fine tilbakemeldinger fra våre lesere. Lokalavisene har også laget saker hvor årboka og laget høster mye skryt. Årboka er en viktig inntektskilde for historielaget. Det er betydningsfullt at vi gir ut en årbok som treffer de fleste aldersgrupper. Redaksjonen mener at bilder spiller en viktig rolle i en engasjerende historieformidling. Årbokas hovedoppgave er å ta vare på historiene knyttet til «gamle Egge kommune» og trekke frem hendelser som har skjedd i både fjern og nær fortid. 

Redaktøren vil benytte anledningen til å gi en stor takk til alle som har bidratt til årboka og komiteens arbeid i 2020. Uten forslag, innspill og meninger ville resultatet blitt en langt dårligere årbok. Som tidligere år har årboka blitt solgt av et selgerkorps som fungerer meget godt.

Årbokredaksjonen har for 10. året sørget for å få laget en kalender med gamle motiv fra Egge.

Årbokredaksjonen kan også melde om økende interesse for årboka og laget gjennom profilering via vår hjemmeside www.eggehistoreielag.com og på vår Facebook-side. Årboka kan nå fås kjøpt digitalt ved henvendelse til redaktøren.

For årbokkomiteen, Lars Lilleby Macedo, redaktør for årboka 2020.

Steinkjer museumslag 

består av alle 7 historielaga i kommunen. Daglig leder ved museet fungerer som sekretær. Ledervervet går på omgang. I år har Stod historielag ledervervet. Museumslaget har ca. 4 møter i året og tar i hovedsak opp fellessaker for laga. I tillegg prøver museumslaget å støtte Egge museum etter beste evne. Museumslaget har en felleskasse til å støtte opp om felles interesser.

Kontingent.

Fra 2019 har Egge Historielag gått over til Styreweb som er Landslagets medlems- og regnskapssystem 

Sluttord:

Styret synes arbeidet i 2020, til tross for Coronaen har vært positivt. Det er særlig blitt jobbet godt på den digitale plattformen. 

Laget har en god og ordna økonomi.

Det lover godt for at vi kan bidra med å realisere vårt prosjekt om å fullføre arbeidet med bygdebøkene i Egge. 

Styret er meget godt fornøgd med at vi har klart å opprettholde medlemstallet etter kontingentomlegginga.

Samarbeidet innen museumslaget fungerer godt, og det samme må sies om samarbeidet med Egge museum som vi har et nært samarbeid med på mange områder.

Styret takker alle for innsatsen i 2020. Skal historielaget være “liv laga” er den enkeltes innsats helt avgjørende.

Styret i Egge historielag

Gunnhild Lillemark, Svein Karlsen, Asbjørn Nordgård, Gunnar Aftret og Edmund Selnes.


Revisorberetning 2020

2632_001