Vedtekter for Egge Historielag

§ 1. Formål

Lagets formål er å drive lokalhistorisk virksomhet i tidligere Egge kommune

§ 2. Tilknytning

Laget kan være tilknyttet Landslaget for Lokalhistorie (LLH), Nord-Trøndelag Historielag og/eller andre aktuelle nasjonale/ regionale lag.

§ 3. Medlemskap

Alle som betaler den av årsmøtet fastsatte kontingent er medlem av laget.

Familiemedlemmer, er fullverdige medlemmer.

§ 4. Organer

Lagets anliggender ivaretas av:

1. Årsmøtet

2. Styret

3. Nemnder og utvalg valgt av årsmøtet eller oppnevnt av styret

§ 5. Årsmøtet

Ordinært årsmøte holdes hvert år i mars/april.

Innkalling 14 dager før møtet ved annonse i lokalpressen og/eller innkalling ved SMS (på mobil).

Årsmøtet har følgende fast dagsorden:

1. Godkjenning av sakliste og innkalling

2. Årsberetning

3. Revidert regnskap

4. Fastsette neste års kontingent

5. Styrets budsjettforslag

6. Innkomne forslag

7. Valg

a) Leder velges for 1 år

b) Nestleder velges for 2 år

c) Kasserer velges for 2 år

d) 2 styremedlemmer velges for 2 år

e) 2 varamedlemmer velges for 1 år

f) 1 Revisor m/resverve velges for 1 år

(Halve styret er på valg hvert år)

Årsmøtet kan velge nemnder/utvalg til spesielle formål

§ 6 Vedtaksførhet og stemmegivning

Et lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med de medlemmer som møter.

I alle saker hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, må vedtaket, for å være gyldig være fattet med flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller ikke, og anses som ikke avgitt. Alle valg hvor det foreligger mer enn ett forslag, skal være skriftlig. Ved stemmelikhet mellom 2 kandidater agjøres valget ved loddtrekning. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når halvparten av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er blitt kunngjort i innkallingen.

§ 8 Styrets oppgave og myndighet

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets vedtak

2. Forestå lagets løpende drift og administrasjon

3. Avgi råd og uttalelser til kommunale etater og institusjoner som ber om det.

4. Sende rapporter til overordnede organer.

5. Søke om økonomisk støtte til fastsatte frister.

6. Holde kontakt med nemnder og arbeidsgrupper.

§ 9 Styremøter

Styremøter holdes når lederen bestemmer det. Dessuten når et flertall av styret forlanger det. Møtet er vedtaksført når et flertall av styret møter. Alle vedtak avgjøres med flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Det føres protokoll ved alle styremøter.

§ 10 Nedlegging av laget

Forslag om nedlegging av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Vedtak om nedleggelse krever 3/4 flertall. Blir nedlegging vedtatt, innkalles ekstraordinært årsmøte innen 2 måneder. Fastholdes vedtaket med minst 3/4 flertall, overlates lagets midler til Egge Museum for benyttelse i Østbyfossen.