Årsmelding for 2019

Styret i 2019 har vært: Leder Svein Anders Karlsen, nestleder Asbjørn Nordgård , kasserer  Edmund Selnes, sekretær Gunnar Aftret og styremedlem Gunnhild Lillemark.

Varamedlemmer: Carl Anders Guldahl og Viggo Billdal.

Styret har hatt 6 styremøter, og behandlet 46 saker.

Antall medlemmer: 273 herav 2 æresmedlemmer pr. 31.12.2019: Erling Olsen og Torbjørn Haugen .  

Laget er medlem av Nord-Trøndelag historielag og Landslaget for Lokalhistorie.Styremøtene holdes i sjåførboligen på Fylkesmannsgården.  Medlemsmøter og årsmøte holdes i Fylkesmannsgården. Lokale for arkiv leies gratis av kommunen i underetasjen ved Sannan barnehage.

I 2019 har det vært god virksomhet i laget.:

I Østbyfossen var det tradisjonelt program med besøk av skoleelever i fossen, og med åpen kverndag i mai.

Østbyfossen er et samvirke mellom Egge Museum og Egge historielag.

Lagets medlemmer stiller som hjelpemannskap på ulike arrangement som Egge Museum har.

Medlemstur

Egge Historielag hadde en vellykket tur til Verran kommune, torsdag 22. august, med stopp i Follafoss og Malm. Se artikkel i årbok 2019.

Arkivet

Arkivet fungerer godt, Asbjørn har laget oversikt med søkemulighet for å finne titler, innhold m.m. i årbøkene. Mange bilder ligger etter hvert ute på www.eggehistorielag.com. Historielagene i Steinkjer samarbeider om et nytt nettsted for å gi tilgang på de mange fotoskattene som finnes i arkivene. En pilotversjon ligger ute på www.steinkjerarkivet.no.

www.eggehistorielag.com

Hjemmesida fungerer og viser blant annet bilder, tlf.nr., oversikt over artikler i årbøkene m.m.

VIPPS

Betalingsordningen er operativ. Penger til laget kan vippses til tlf. nr. 547379 .

Styreweb

Laget har gått over til nytt medlems- og regnskapssystem som driftes av Gunnhild Lillemark og Edmund Selnes. Dette funker tilfredsstillende.

Steinkjermartnan

Laget hadde også i år egen martnasbu. Odd og Asbjørn skaffet et overskudd på over 2500 kr.

Det var stort salg av lodd på tikiloslaksen og “Katta i sekken”.

Selv om historielagene må bruke alt for mye tid på saker som er utenfor «Fagkretsen», er det greit å vise hva vi står for og hva vi har å tilby. Stor takk til de som sto i bua.

Bygdebok for Egge

Mye materiell er samlet, sortert og tatt vare på. Roger Lyngstad  har lovet å starte arbeidet, så snart han er ferdig med Stod. I første omgang blir det samlet stoff til anslagsvis 3 bøker. Evt trykking tas opp senere.

Østbyfossen: Kverndagen var 5. mai.  Der foregikk maling av korn, saging og stamping.  Som vanlig var det dugnad for å få til arrangementet. Gunnhild Lillemark deltok og organiserte frivillige. Solveig og Viggo Billdal, Anne Marie Nordgård Larsen og Torbjørn Lilleby deltok. Det var mange besøkende, ca. 300 personer kosa seg i det fine været. Kverndagen har festa seg som et arrangement der folk kommer tilbake år etter år.

Ca. 300 skoleelever og lærere var på besøk i uke 18.  Dette er et årlig arrangement i samarbeid med Egge museum i forbindelse med den kulturelle skolesekken.  Historielaget og museet har felles konto i forbindelse med drifta av fossen.  Felleskontoen er  på over 83 652 kr.

Byafossen

Helgesfeltet ble tidligere ryddet etter avtale med Ole Petter Riis. Feltet er bra besøkt i turistsesongen, og er nå lagt godt til rette med orienteringsskilt og parkering. 10-årskontrakten for rydding gikk ut sommeren 2017. Det er ikke gjort noen ny avtale og vi har ingen enkel løsning i sikte. Laget undersøker ulike ordninger.

NTE’s uteområde på Byafossen

E.H. deltok med lederen i spissen i utstillingsåpning 29. mai i og ved kraftstasjonen på Byafossen. Egge Historielag har stått i spissen for å få til utstillinga med Byafossenmodell fra Fylkesutstillinga i 1956 og plakater med tema: Elva, laksen, gyro, musling; Transport, fløyting, tau- jernbane, hest; Sagbruk og mølleverk; Industribygginga; og utviklinga av Byafossen som samfunn. De forskjellige postene ble bemannet av våre medlemmer. Samarbeidspartnerne Egge Museum, Egge Historielag, By Brug, Steinkjer kommune og NTE sto  for utforminga. Se artikkel i årbok 2019 s 112.

Historisk vandring til Drøgsåsen

Beitstaden Historielag og Egge Historielag arrangerte onsdag 21. august historisk vandring til støtta som ble reist som minne etter mordet på Arnt Hals. Noenogtjue interesserte deltok. Se artikkel årbok 2019.

Vegnettet i Gjævranmarka

Opplegget  for å ruste opp vegnettet fra Vassaunet til Dalekra og fra Gjævran til Gjævranslottet er på gang. Stinettet har forbindelse med 4 mil med ryddet stinett i Sør-Beitstad.

Årboksalg:

Onsdag 20.11.  var det dugnad i fylkesmannsgården for klargjøring før utlevering av bøker til selgerkorpset. Bøkene ble hentet på Fagtrykk og Gunnhild Lillemark ordnet blanketter, konvolutter, emballasje og lister for pakking og organiserte utleveringen. Stor takk til selgerkorpset som vi er helt avhengige av for å ut bøkene.

Årsmelding fra årbokkomiteen 2019

Redaksjonen har bestått av Lars Lilleby Macedo (redaktør), Asbjørn Nordgård, Petter Macedo, Aud Larsen Haug  og Liv Bodil Bulling.

Bidragene til Årbok 2019 er levert av Svein Karlsen, Asbjørn Nordgård, Ivar Stjern, Øyvind Haugen, Johan Severin Lysberg, Lars Lilleby Macedo,  Harald Duklæt, Sofie Falch Meyer-Hartwig, Einar Bye Bartnes, Gunnar. Aftret,  Årboka for 2019 er den 25. i rekken. Boka ble trykt i 700 eksemplarer og inneholder 120 sider som er fordelt på 16 artikler, forord og opplysninger om Egge Historielag.. Boka har fått mange fine tilbakemeldinger fra våre lesere. Lokalavisene har også laget saker hvor årboka og laget høster mye skryt. Årboka er en viktig inntektskilde for historielaget. Det er betydningsfullt at vi gir ut en årbok som treffer de fleste aldersgrupper. Redaksjonen mener at bilder spiller en viktig rolle i en engasjerende historieformidling. Årbokas hovedoppgave er å ta vare på historiene knyttet til «gamle Egge kommune» og trekke frem hendelser som har skjedd i både fjern og nær fortid. 

Redaktøren vil benytte anledningen til å gi en stor takk til alle som har bidratt til årboka og komiteens arbeid i 2019. Uten forslag, innspill og meninger ville resultatet blitt en langt dårligere årbok. Som tidligere år har årboka blitt solgt av et selgerkorps som fungerer meget godt.

Årbokredaksjonen har for 9. året sørget for å få laget en kalender med gamle motiv fra Egge.

Årbokredaksjonen kan også melde om økende interesse for årboka og laget gjennom profilering via vår hjemmeside www.eggehistoreielag.com og på vår Facebook-side.

Årboka kan nå fås kjøpt digitalt ved henvendelse via nettsiden vår

For årbokkomiteen, Lars Lilleby Macedo, redaktør for årboka 2019.

Steinkjer museumslag

består av alle 7 historielaga i kommunen.  Daglig leder ved museet fungerer som sekretær.  Ledervervet går på omgang.  I år har Kvam historielag ledervervet.  Museumslaget har ca. 4 møter i året og tar i hovedsak opp fellessaker for laga.  I tillegg prøver museumslaget å støtte Egge museum etter beste evne. Museumslaget har en felleskasse til å støtte opp om felles interesser.

Kontingent.

Fra 2019 har Egge Historielag gått over til Styreweb som er Landslagets medlems- og regnskapssystem

Sluttord:

Styret synes arbeidet i 2019  har vært positivt. Laget har en god og ordna økonomi.

Det lover godt for at vi kan bidra med å realisere vårt prosjekt om å fullføre arbeidet med bygdebøkene i Egge.

Styret er meget godt fornøgd med at vi har klart å opprettholde et høgt medlemstall etter kontingentomlegginga.

Samarbeidet innen museumslaget fungerer godt, og det samme må sies om samarbeidet med Egge museum som vi har et nært samarbeid med på mange områder.

Styret takker alle for innsatsen i 2019.  Skal historielaget være “liv laga” er den enkeltes innsats helt avgjørende.

Styret i Egge historielag

Gunnhild Lillemark  Svein Karlsen  Asbjørn Nordgård   Gunnar Aftret

Edmund Selnes

Vedlegg: Regnskapet og revisorberetning for 2019:

4976_001